مهندس الهام دشتی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی

elham.dashti [at] gmail.com

مدرس دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (دانشگاه آزاد سبزوار، دانشکده سما سبزوار، مؤسسه بیهق سبزوار و ...) از سال 1384 تا کنون

مدیر برنامه ریزی آموزش و امتحانات دانشگاه فناوری های نوین سبزوار

مسئول واحد فناوری اطلاعات دانشگاه فناوری های نوین سبزوار

عضو کمیسیون نظارت دانشگاه فناوری های نوین سبزوار

مدیر گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر مؤسسه آموزش عالی بیهق سبزوار

عضو انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

مجری طرح پژوهشی سامانه ی هوشمند مدارس سما سبزوار

مربی رسمی کامپیوتر در سازمان فنی و حرفه ای کشور

مدیر رسمی آموزشگاه از طرف سازمان فنی و حرفه ای کشور

رئیس هیئت مدیره شرکت فنی مهندسی منشورکاشف از سال 88 تا کنون

سرپرست و استاد راهنمای تیم رباتیک RoboCom در رشته ی ربات جنگجو در ششمین دوره ی مسابقات رباتیک کشوری موشهای هوشمند