مهندس الهام دشتی
کارشناس ارشد هوش مصنوعی
elham.dashti [at] gmail.com

  • مدرس دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (دانشگاه آزاد سبزوار، دانشکده سما سبزوار، مؤسسه بیهق سبزوار و ...) از سال 1384 تا کنون
  • مدیر برنامه ریزی آموزش و امتحانات دانشگاه فناوری های نوین سبزوار
  • عضو کمیسیون نظارت دانشگاه فناوری های نوین سبزوار
  • مدیر گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر مؤسسه آموزش عالی بیهق سبزوار
  • عضو انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
  • مجری طرح پژوهشی سامانه ی هوشمند مدارس سما سبزوار
  • مربی رسمی کامپیوتر در سازمان فنی و حرفه ای کشور
  • مدیر رسمی آموزشگاه از طرف سازمان فنی و حرفه ای کشور
  • رئیس هیئت مدیره شرکت فنی مهندسی منشورکاشف از سال 88 تا کنون
  • سرپرست و استاد راهنمای تیم رباتیک RoboCom در رشته ی ربات جنگجو در ششمین دوره ی مسابقات رباتیک کشوری موشهای هوشمند